Posts

Showing posts from January, 2016

link ads

पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती |

1. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 2, 1, (1/2), (1/4), ... A. (1/3)    B. (1/8) C. (2/8)    D. (1/16)
2. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, ... A. 7           B. 10  C. 12           D. 13
3. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 36, 34, 30, 28, 24, ... A. 20          B. 22 C. 23           D. 26
4. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 22, 21, 23, 22, 24, 23, ... A. 22           B. 24 C. 25           D. 26
5. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 53, 53, 40, 40, 27, 27, ... A. 12    B.14 C. 27    D. 53
6. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... A. 14    B. 15 C. 21    D. 23
7. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 58, 52, 46, 40, 34, ... A. 26    B. 28 C. 30    D. 32
8. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 3, 4, 7, 8, 11, 12, ... A. 7    B. 10 C. 14    D. 15
9. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 8, 22, 8, 28, 8, ... A. 9    B. 29 C. 32    D. 34
10. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसं…

राशी भविष्य 2016 in marathi |rashi bhavishya 2016 in marathi language

राशीभविष्य 2016: Rashi Bhavishya 2016 in Marathi

मेष याराशीच्याव्यक्तिंवरवर्ष 2016 संमिश्रफळांचावर्षावकरणारआहे. घरगुतीजीवनाततणावयेणेशक्यआहे; परंतु, व्यवसायिकआयुष्यातमात्रतुम्हालायशाचीभरपूरफळंचाखायलामिळणारअसंदिसतंआहे. इतक्यातभरारीघेऊनकामेषहो, कारणहेयशथोड्याविलंबानेतुमच्यापदरातपडणारआहे. व्यवसायिकांसाठी, त्यांनीमोठीगुंतवणूकनकरणेहेउत्तम. यावर्षीअनावश्यकखर्चकरण्याचीसवयनियंत्रणातठेवणेमहत्वाचेआहे. आपल्याप्रेमजीवनातकाहीहीमजेशीरसंभवतनाही. कामजीवनातदेखीलआतुरताआणिआनंदअसणारनाही. अनावश्यकवादांकडेलक्षदेऊनका. तुम्हीनेहमीचलहान-सहानगोष्टींवरभडकूनउठता, परंतुत्यातूनसकारात्मककाहीनिष्पन्नहोतनाही. शेअरबाजारापासूनदूरराहा. ऑगस्टनंतरआपल्याजीवनातचांगलंवातावरणराहील, परंतुसंपूर्णवर्षभरदक्षराहण्याचीगरजआहे.
वृषभ वृषभराशीच्यामंडळींनायावर्षभरातबहारराहील. जोडीदारासोबतनातंशुद्धआणि

text and image