उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा

उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय

मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : 100+🚰