Posts

Showing posts from January, 2016

Latest whatsapp jokes |Whatsapp Jokes in Hindi

Image
Whatsapp Cracks in Hindi: After Lovely Rates Nowadays, in Hindi & Heart Touching Stratus We are Sharing here PRIME Humorous Whatsapp Standing Cracks Along with You. All These Whatsapp Cracks in Hindi Presented below. You can even deliver Your Friends this Whatsapp Cracks in Hindi. We also have A Accumulation Of Motivational Camaraderie Hindi Prices & in Hindi Estimates.

Thus, Below was our Latest Collection of Hilarious Whatsapp Jokes in Hindi. Whatsapp is One the Most Used Application. Lots Of People prefer to Share Whatsapp Position in Hindi Shayari on Whatsapp. All Whatsapp Jokes in Hindi granted below. You can even Discuss this Hindi Whatsapp Jokes Together with Your Friends. We also provide presented some Best Whatsapp Cracks in Hindi Images below. Hindi Whatsapp Jokes are extremely total to Fairly Share in Group to Generate People Chuckle. Therefore Check These Assortment Of Interesting Whatsapp Messages Out.


Whatsapp Jokes in Hindi

Hindi Whatsapp Jokes
Funny Whatsapp Mess…

link ads

पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती |

1. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 2, 1, (1/2), (1/4), ... A. (1/3)    B. (1/8) C. (2/8)    D. (1/16)
2. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, ... A. 7           B. 10  C. 12           D. 13
3. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 36, 34, 30, 28, 24, ... A. 20          B. 22 C. 23           D. 26
4. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 22, 21, 23, 22, 24, 23, ... A. 22           B. 24 C. 25           D. 26
5. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 53, 53, 40, 40, 27, 27, ... A. 12    B.14 C. 27    D. 53
6. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... A. 14    B. 15 C. 21    D. 23
7. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 58, 52, 46, 40, 34, ... A. 26    B. 28 C. 30    D. 32
8. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 3, 4, 7, 8, 11, 12, ... A. 7    B. 10 C. 14    D. 15
9. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 8, 22, 8, 28, 8, ... A. 9    B. 29 C. 32    D. 34
10. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसं…

राशी भविष्य 2016 in marathi |rashi bhavishya 2016 in marathi language

राशीभविष्य 2016: Rashi Bhavishya 2016 in Marathi

मेष याराशीच्याव्यक्तिंवरवर्ष 2016 संमिश्रफळांचावर्षावकरणारआहे. घरगुतीजीवनाततणावयेणेशक्यआहे; परंतु, व्यवसायिकआयुष्यातमात्रतुम्हालायशाचीभरपूरफळंचाखायलामिळणारअसंदिसतंआहे. इतक्यातभरारीघेऊनकामेषहो, कारणहेयशथोड्याविलंबानेतुमच्यापदरातपडणारआहे. व्यवसायिकांसाठी, त्यांनीमोठीगुंतवणूकनकरणेहेउत्तम. यावर्षीअनावश्यकखर्चकरण्याचीसवयनियंत्रणातठेवणेमहत्वाचेआहे. आपल्याप्रेमजीवनातकाहीहीमजेशीरसंभवतनाही. कामजीवनातदेखीलआतुरताआणिआनंदअसणारनाही. अनावश्यकवादांकडेलक्षदेऊनका. तुम्हीनेहमीचलहान-सहानगोष्टींवरभडकूनउठता, परंतुत्यातूनसकारात्मककाहीनिष्पन्नहोतनाही. शेअरबाजारापासूनदूरराहा. ऑगस्टनंतरआपल्याजीवनातचांगलंवातावरणराहील, परंतुसंपूर्णवर्षभरदक्षराहण्याचीगरजआहे.
वृषभ वृषभराशीच्यामंडळींनायावर्षभरातबहारराहील. जोडीदारासोबतनातंशुद्धआणि

text and image